felsefi makaleler

 Tao ve Yaratan Üzerine


Yüzeysel Bilgi
, Evrensel Bilgi‘ye sordu: “Kimiler, ‘bizim köyümüzün, kentimizin görüşü şöyle şöyle‘ diyorlar. Köyün, kentin görüşü olur mu?”

Evrensel Bilgi yanıt verdi: “Toplum bir çok köylerden, mahallelerden oluşur. Köylerde ve mahallelerde bir çok aileler ve bireyler bulunur. Bu toplumsal birliktelikte çeşitli ortak adetler ve gelenekler vardır. Demek bu farklı türden şeyler, ancak o ortak özellikler çevresinde bir birlik oluştururlar. Bu ortak özellikleri taşımayan şeyler ise bu birliğin dışında kabul edilirler.

Örneğin bir at düşün: Atın bütün organlarını parça parça alıp bir araya getirsen de, ortaya canlı bir at çıkmaz! Atın daha baştan beri bütün olarak orada olması, parçaları arasında belli canlı ilişkiler bulunması gerekir. Ancak o zaman bir attan söz edebiliriz. Örneğin dağları tepeleri düşünün: Bunlar, bir başına hiç bir anlam taşımayacak olan toprak parçalarının bir tümsek biçiminde birleşmelerinin sonucudur. Örneğin ırmakları ve dereleri düşün: Bunlar, bir başına hiçbir önemi olmayacak olan akarsuların birleşip büyümelerinin sonucudur.

İşte insan toplumu dediğimiz şeyi de belirleyen, herkesin çevresinde birleştiği, böylece genel geçerlik kazanan ortak özelliklerdir. Bu genel geçerler insanların eline, üzerlerine gelen dış dünyanın etkileri karşısında tek yanlılığa düşmeden davranabilme olanaklarını verirler. Bu genel geçerler insanların eline, dış dünyaya açılırken en az dirençle karşılaşacak şekilde davranabilme ilkelerini verirler.

Bir şey daha var: Örneğin, bak, dört mevsimin havası farklıdır ama, Gök bunların hiç birini ötekine karşı kayırmadığından bir yıl uyumla tümleşir. Örneğin, bak, bir devletin hizmetkarlarının görevleri farklıdır ama, hükümdar bunlardan birini ötekilerine karşı kayırmıyorsa devletin işleri uyumla düzene girer. Zamanı al: Bir başlangıç ve bir son vardır. Doğa’yı al: Dönüşümler, değişimler vardır.

Toplumlarda da öyle: Bir olay oldu mu, kimileri yaralanır ondan, kimileri zarar görür; kimileri iyi derler ona, kimileri kötü. Sen bu ilişkileri çeşit çeşit bitkilerin yan yana bittiği bir bataklığa da benzetebilirsin. Ya da ağaçları ve kayaları üzerinde yan yana barındıran bir dağa benzetebilirsin.

İşte budur ‘köyün görüşü‘ derken söylemek istedikleri insanların.”

Yüzeysel Bilgi sordu: “Peki bu anlattıklarına Tao diyebilir miyiz?”

Evrensel Bilgi yanıt verdi: “Hayır, Tao, bir ‘şey‘in adı değildir. Örneğin tüm varlıklardan söz ederken ‘binbir tür‘ deriz; oysa varlıkları tek tek sayacak olsak, sayıları elbette bin bir değildir! Varlıklar arasında en büyük bilinenler Gök ve Yer‘dir. Güçler arasında en büyükleri, her gücün temelini oluşturan Yang ve Yin‘dir. Tao ise bunların hepsinde vardır. Sen şimdi bir şeyin büyüklüğünü anlatmak için Tao‘dan söz edersen, bu çok yanlış olmaz. Ama ondan belli bir öncelik olarak söz edersen, onu diğer ‘şey‘lerle aynı sıraya koymuş, sanki o da, onlardan ayrı, başka bir ‘şey‘miş gibi ele almış olursun. Sanki, diyelim ki bir atla köpeği, varoluşları açısından aralarında ilkesel fark bulunmayan şeyleri birbiriyle karşılaştırıyormuşsun gibi.”

Yüzeysel Bilgi sordu: “İyi ama Yer‘in dört sınırı ve Gök‘ün altı yönü arasındaki şu ‘şey‘lerin varoluşunun bir temel nedeni yok mu?”

Evrensel Bilgi yanıt verdi: “Güneş ve ay birbirini aydınlatır. Dört mevsim yerlerini birbirine bırakır, birbirini doğurur, birbirini yok ederler. Sevgi ile nefret, çekme ile itme birbirini tamamlarlar – ki bunlardan karşı cinslerin birbirini çekmesi olgusu doğmuştur. Huzur ve tehlike birbirine dönüşürler. Mutluluk ve mutsuzluk birbirini izlerler. Acelecilik ve çekingenlik birbiriyle savaşırlar. Birleşip oluşmaların, dağınıp yok olmaların nedenleri işte hep bu türden, yine şu dört sınır ve altı yön arasındaki ‘şey‘lere özgü ilişkilerdir. Tüm bunları gerek kavramlarla, gerekse olgularla izleyebilir, kendi kavrama yeteneğinle kavrayabilirsin. Bir olayın bir başkasını kural olarak izleyip ancak bu olay koşulunda oluşması… Bir olayın bir başkasına yol açıp ona neden olması… Varabileceği en uç noktaya varan devinimin tekrar geri dönmesi… Her sonu yeni bir başlangıcın izlemesi… Tüm bunlar, ‘şey‘lerin varoluşu çerçevesinde kalan ilişkilerdir. Ne ki, sözcüklerin anlatabileceği, bilginin erişebileceği alan da bu Şey’ler Dünyası ile sınırlıdır. Oysa içindeki Tao‘yu yaşayan bir kişi, doğuş ve yok oluşun temel belirlemelerinin ötesindedir. İşte burada, sözcüklerle anlatabilme yeteneğimiz aşılmaz bir sınıra gelip dayanır.”

Yüzeysel Bilgi tekrar sordu: “Filozof Ji Zhen, dünyanın mutlak nedeni olan bir Yaratan‘ın varlığını reddediyor. Zhie Zi ise, tüm varlıkların mutlak nedeni olan böylesi bir varlığın bulunması gerektiğini savunuyor. Bu öğretilerden hangisi doğru?”

Evrensel Bilgi yanıt verdi: “Horozların öttüğünü, köpeklerin havladığını saptamak için insan bilgisi yeterlidir ama, ‘şey‘lerin oluşumunun niçin böyle olduğunu, nereye yönelip nereye gittiğini sorarsan, en büyük bilgeyi bile getirsen, yanıtlayamaz.

Usumuzun gücüyle analize giriştik mi, eninde sonunda bir yanda sonsuz küçüğe, öte yanda sonsuz büyüğe varırız. Gerek dünyanın yaratıldığını reddeden, gerekse onun bir mutlak nedeni olduğunu savunan o her iki öğreti de, Şey’ler Dünyası‘nın sınırlarını aşamıyor, bu yüzden de hataya düşüyorlar.

Tüm dünyanın mutlak nedeni olan bir Yaratan‘a inandın mı, gerçekliklerin arasına bir yenisini katmış olursun; böyle bir mutlak nedenin varlığını reddedersen, o zaman da gerçekliklerin dışında kalmış olursun. Ne ki, adı ve gerçekliği olan her şey, Şey’ler Dünyası içinde yer alan, sıradan bir şey olur. Adın ve gerçekliğin olmaması ise, ‘şey‘lerin içi boş olanaklarından öteye geçmemektir. İstediğimiz kadar tartışalım bunlar üzerine, istediğimiz kadar yeni düşünceler üretelim, ne kadar konuşursak, o kadar uzaklaşırız hakikatten.

Kimse doğmamış olanı doğmaktan vazgeçiremez. Kimse öleni yolundan alıkoyamaz. Ölüm ve yaşam birbirine çok yakındır ama, yine de kimse bunların sırrına eremez. İşte bunlar gibi, dünyanın varoluşu üzerine ileri sürülen o iki öğreti de, zorunlu olarak bilinmezlerin temeli üzerine kurulmuşlardır.

Başa dönüp Şey’ler Dünyası‘nın kendi sınırları dışındaki başlangıcı aramaya kalkarsak, o zaman bitmez tükenmez bir güç kaynağı ile karşılaşırız. Yok, Şey’ler Dünyası‘nın sınırları içindeki onun gözle görülür biçimlerini izleyerek sonunu ararsak, o zaman da sonsuz şekilde sürüp giden oluşumlarla yüz yüze geliriz. Yasal düzenlilik temelinde tek tek şey‘lere bağlanan bu ‘bitmez-tükenmez‘e, bu ‘sürüp-gider‘e biz, ‘öylecelik-dışı-oluş‘ diyebiliriz. Oysa dünyanın kaynağını sonul bir nedenin varlığı ya da yokluğuna bağlarsak, ‘şey‘lerin zamansallığının sınırları içinde kalırız. Tao‘nun bir ‘öylecelik‘i yoktur! Olsaydı, biz ‘öylecelik-dışı-oluş‘u düşünemezdik. Öyleyse Tao yalnızca simgesel anlamda kullanılan bir sözcüktür. Sonul bir nedenin varlık ya da yokluğu ise Şey’ler Dünyası düzeyinde kalır, tüm sınırları aşan bir Mutlak‘a hiçbir zaman erişemez.

Sözcükler yeterli olsaydı, belki bütün bir gün konuşup Tao‘yu tanımlayabilirdik. Ama sözcükler sınırlı olduğundan, bütün bir gün konuşsak, tanımlayabileceklerimiz ancak Şey’ler Dünyası‘ndan olacaktır. Tao, işte bu sınırlılığa işaret eden bir simgedir. Konuşmak da, susmak da onu kavramaya yetmez. Onu yaşamak ise, konuşmanın da, susmanın da, düşünce sınırlarının da ötesindedir.”

 


 Öylecelik


Parmak ile parmaktaki ‘parmak-olmayan‘ı göstermek, ‘parmak-olmayan‘la parmaktaki ‘parmak-olmayan‘ı göstermek kadar iyi değildir. Tüm evren o bir tek parmak, binbir tür o bir tek attır.*

Tao‘nun gidişi, ne ise odur. Varlıkların tanımı, nasılsalar öyledir. Her kendisi-olan‘ın olanakları ve olanaksızlıkları vardır, öyleceliği ve öylecelik-dışı oluşu vardır. Öylecelik nerede dışa vurur? Öylecelikte. Öylecelik-dışı oluş nerede dışa vurur? Öylecelik-dışı oluşta. Olanaklar nerede dışa vurur? Olanaklarda. Olanaksızlıklar nerede dışa vurur? Olanaksızlıklarda. Varlıkların öyleceliklerinin ve olanaklarının olması bir zorunluluktur. Öyleceliği ve olanakları olmayan bir varlık yoktur.

Şöyle ki, ister çatı kalası olsun, ister temel direği, ister cüzzamlı olsun, ister dünya güzeli Xishi, yücelik ve alçaklık, uyum ve huzursuzluk, hepsi de Tao‘da birleşirler. Farklılaşma kalıcılık getirir, kalıcılıksa geçicilik. Bu kalıcılığın ve geçiciliğin ötesinde varlıklar birlik içindedirler. Ama bu birliği ancak bakmasını bilen gözler görür: Kişisel görüşlerinin peşinden edimliliğe sürüklenmeyen, genel görünümleri yakalayabilir. Genel görünümler, ‘şey‘lerin işlevine dayanır. Bu işlev, çok yanlı kavrayışın yolunu gösterir. Çok yönlü kavrayış da Te‘nin (gerçek erdem) yolunu açar. Te‘ye varan, hedefe varır. Burada artık koşullanmalar ve öylecelik biter. İşte bu, Tao‘dur.

İnsan, varlıkların bu birliğini görmeden soyut kavramlarla mantık oyunlarına girişti mi, “sabahları üçer tane” öyküsündeki maymunların durumuna düşer: Bir maymun bakıcısı meşe palamutu dağıtır maymunlara ve “sabahları üçer tane, akşamları dörder tane” der; maymunlar öfkelenirler. “Peki öyleyse sabahları dörder tane, akşamları üçer tane” der; maymunlar keyiflenirler. Sonuçta değişen bir şey olmamasına karşın, bir söz yaratıkları kızdırmış, öteki ise sevindirmiştir.

Kutlu Kişi de insanlara işte böyle davranır. Onları ‘Evet‘lerle, ‘Hayır‘larla yatıştırırken, kendi yüreği Göksel-Doğal bir huzur içindedir. Her ikisine de eşit şekilde yer verir yüreğinde çünkü o.

 

(*Her kavram, işaret ettiği olguyla birlikte ‘o olgu olmayanları‘ da belirler. Kavramların içinde taşıdığı bu karşıtlıktan yararlanıp, “Bu sözüm bir yalandır!” türünden paradokslar kurmak olanaklıdır. Çin’deki mantıkçı (tartışmacı) filozoflar, örneğin Chuang Tzu‘nun dostu ve karşıtı Hui Zi, bunu keşfetmişler, paradokslarla oynamaya başlamışlardı. Bu sınırlılığı Chuang Tzu da kabul ediyor, ama salt burada kalıp paradokslarla oynamayı verimsiz buluyordu. Chuang Tzu, bundan çıkış yolu olarak şeyleri ‘öylecelikleri‘ içinde kabul etmeyi öneriyor, “parmakla işaret edip” kavramlar, isimler kullanmaktansa, şeylerin somut varlığını yeğliyor: Kavramlar ancak dolaysız işaret ettikleri somut olgulardan çıkarak kullanıldıkları zaman verimli olurlar. ‘At olmayan‘ı göstermek için, ‘at‘ı almak, soyut düzeydeki mantık oyunları için olanaklıdır ama, verimli bir yöntem değildir. İlginç ki, yüzyılımızda Russel ve Whitehead de mantıksal paradoksların yolunu kapamak için ‘Principia Mathematica‘da özünde aynı yolu önerdiler! Ama bu, hem usun oyun alanını olağanüstü daraltıyordu, hem de matematikçi Gödel daha sonra ne bu yoldan, ne de başka yollardan paradoksların önlenemeyeceğini gösterdi: Paradokslar usumuzun doğasında var. Nitekim ‘Tao ve Yaratan‘da Chuang Tzu da Tao‘nun usun bu sınırlılığına işaret ettiğini söylüyor!

 

(*Şi-şi: O çağlarda güzelliği ile ünlü bir kadın.)

 


 Bilgi, Kutlu İnsan ve Tao


Doğanın etkilerini tanımak, insanın eyleminin bunula ilişkisini öğrenmek – herkesin amacı bu!

Doğanın etkisi üzerine bilgiyi doğanın kendisi verir. İnsan üzerine bilgi ise, bilinebilir olanı bilmekle ve bilinmeye kapalı olanı da yaşamakla edinilir. Ömrünün tüm yıllarını eksiksiz yaşamak ve erken bir ölümle yarı yolda kalmamak: İşte eksiksiz bilgi budur.

Ama burada bir güçlük var: Bilginin doğruluğunu gösterebilmek, onun dışında olan bir şeye bağlıdır. Bu bağlı olduğu şeyin ne olduğu ise açık seçik belirgin değildir. Şöyle ki: Nereden bilebilirim ben, şu doğa dediğimin aslında insan olmadığını, ya da insan dediğimin aslında doğa olmadığını?

 


 Kutlu İnsan


Öyle ise doğru bilginin varlığı, ancak kutlu insan‘ın varlığına bağlı. Peki ama nedir kutlu insan?

Eski devirlerde kutlu insanlar, bilgileri ile baş başa kalmaktan korkmazlar, kahramanlıklara girişmezler, planlar kurmazlardı. Bu yüzdendir ki, başaramazlarsa yerinmezler, başarırlarsa övünmezlerdi. Bu yüzdendir ki, başları dönmeden en yükseklere çıkabilirler, ıslanmadan suya dalabilirler, yanmadan ateşi geçebilirlerdi. Bu yüzdendir ki bilgileri, Tao‘ya uyumla yükselirdi.

Eski devirlerde kutlu insanlar, uyurken karabasan görmezler, uyanıkken korku duymazlardı. Yedikleri basit, solukları derindi. Kutlu kişi nefesini topuklarından alır, basit insanın ise soluğu boğazında kalır, sözcükler gerilim içinde ve zorlukla, kusar gibi fırlar onun ağzından. Tutkular ne kadar derinse, gerçek benliğinin yaşam gücü de o denli zayıftır.

Eski devirlerde kutlu insanlar, doğuma sevgiyle, ölüme nefretle bakmazlardı. Onlar için başlangıç sevinmek için, geri gönüş ise üzülmek için bir neden değildi. Gelişleri telaşsız, gidişleri telaşsızdı. Kaynaklarını gözden yitirmezler, sonlarına erişmede acele etmezlerdi. Yazgılarını olduğu gibi kabul eder, mutlu olurlar ve sonunda da kaygısız göçer giderlerdi. Böylece bilinçleri ile Tao‘yu çarpıtmazlar, insan olarak doğanın akışına yardımcı olmaya kalkışmazlardı. İşte budur kutlu insan.

Bu yüzdendir ki, yürekleri sağlam olurdu onların, yüzleri korkusuz, alınları kırışıksız olurdu. Yürekleri ısınmazsa, bu, kışın soğuğu değil, güzün serinliği olurdu. Yürekleri ısınırsa, bu, yazın sıcağı değil, baharın ılıklığı olurdu. Duyguları kişisel tutkulardan uzaktı dört mevsim gibi. Her bir varlığa ona uygun şekilde davranırlardı ve kimse bilmezdi onların benliklerinin derinliğini.

Bu yüzdendir ki, her kim ki dünyayı değiştirdiğine sevinirse, gerçekten kutlu kişi değildir o. İnsanlara sevgi ve bağlılıkla yönelirse, gerçekten iyi değildir o. Etkisi zamana bağlı ise, gerçekten büyük değildir o. Mutluluk ve mutsuzluğun ötesinde değilse, gerçekten yüce ruhlu değildir o. Şan uğruna canını yitirirse, gerçekten yiğit değildir o. Ve özveriyle canını da verse, yerinde yapmayı bilmiyorsa bunu, yine de insanlığa hizmet etmiş olmaz. Eski devirlerde öyle kişiler de vardı ki, özverileriyle ün yapmışlardı. Oysa bunlar yalnızca başkalarının tutkularını doyurmaya çabalamışlar, bu sırada kendileri için çok gerekli olan şeyleri ise göz ardı etmişlerdir.

Eski devirlerde kutlu insanlar diğer insanlara karşı görevlerini yerine getirirlerdi, ama onları dostluğun bağı ile kendilerine bağlamadan. Alçakgönüllüydüler ama dalkavukluk etmeden. Kişilikliydiler, ama ‘dünyanın merkezi benim‘ demeden. Ayrıntılara yakalanmazlardı, ama kimseye tepeden bakmadan. Neşeli, dost, güleçtiler, ama yine de geride kalır, çevreleriyle ilişkiden olanağınca kaçınırlardı.

Bu insanlar bizi kendilerine çeker, yüreğimize işlerler; onların varlığının etkisi ile bizim de yüreğimiz pekişir. İçinde yaşadıkları çağın kurallarını hor görmez, onlara eksiksiz uyarlar. Yüreklerini açmaz, gururla içlerine kapanık yaşarlar. Konuşurken sözlerini tutumlu harcarlar; çoğu kez gözlerini indirir, sözlerini unuturlar.

 


 Doğa’yı ve Tao’yu Örnek Almak


Kaynaklar kurudu mu, balıklar kuru toprak üzerinde birbirlerine sokulur, ağızları ile birbirlerine su vermeye, bedenleri ile birbirlerini nemli tutmaya çalışırlar: Bu mu daha iyidir, yoksa akan ırmaklar, göller içinde yüzüp, birbirini unutmak mı? Atamız kutlu Yao‘yu saygı ile anıp, zalim hükümdar Jie‘yi lanetlemek mi daha iyidir, yoksa her ikisini de unutup Tao‘nun içinde erimek mi?

Koca doğa, ki, biçimler içinde taşır bizi -yaşamla zahmeti armağan eder bize, yaşlılıkla çözümü, ölümle dinlenmeyi. Yaşamı verirken açtığı yarayı sarmasını bilen Doğa Ana, ölümü verirken açtığı yarayı da sarmasını bilir. Büyük bir odada küçük bir şeyi saklamak kolaydır; ama küçük şey kolayca kaybolabilir. Oysa doğanın olan doğada gizlenmişse, hiçbir zaman kaybolmaz. Bugün insan biçiminde isek, bu sevinmek için bir nedendir. Ama bu insan biçimimiz sonu gelmezcesine binbir başka biçime dönüşüyorsa, asıl bu, derin bir mutluluk duymak için bir nedendir. Bu yüzdendir ki kutlu kişinin yeri, varlıkların hiç kaybolmadığı, sürekli var olduğu yerdir.

Erken ölümün, yaşlanınca kocamanın yaralarını böyle sarmayı bileni, başlangıcın ve sonun yaralarını böyle sarmayı bileni, biz insanlar örnek alabiliyorsak, varlıkları var edeni, evrimleri evireni daha da fazla örnek almamız gerkmiyor mu? İşte o Tao‘dur. Onun iyiliği ve dostluğu eylemlere, biçimlere yansımaz. Söz edebilirsin ondan -ama onu yutamazsın. Erişebilirsin ona, ama onu göremezsin. Onu dolduran yoktur, kendi kendisinin kaynağıdır. Gök ve Yer‘i o oldurdu. O, mekanın ötesindedir, ama uzak değildir. Zamanın ötesindedir, ama eski değildir.

 


 Sonbahar Selleri


Sonbahar selleri başlamıştı. Sarı Irmak‘a yüzlerce küçük dere dökülüyordu. Kabaran karanlık sular iki kaya arasında ağır ağır ilerliyordu. Bir kıyıdan baksan, öbür kıyıdaki atla öküzü ayırt edemezdin. Irmak Tanrı‘sı gururlandı: Sanki dünyadaki tüm güzellikler onundu şimdi. Irmak boyunca sularla birlikte aktı, Kuzey Denizi‘ne vardı. Doğuya döndü yüzünü, ama suların sonunu göremedi! Arkasına baktı, Deniz Tanrısı‘nı gördü. İçini çekti:

“Derler ki, yüz yol bilen, kendini dünyanın en akıllısı sanırmış, benim halim de buna benzedi. Gerçi insani büyüklüğe değer vermeyen insanlar gördüğüm olmuştu ama, bunların görüşlerine pek kulak asmamıştım. Ancak şimdi, sizin huzurunuza varınca anladım gerçek uçsuz bucaksızlık, bitmez tükenmezlik ne demekmiş! Sizin huzurunuza varmasaymışım, büyük sırrı bilen bilgelerin gözünde yaşamım boyunca gülünç olacakmışım demek.”

Deniz Tanrısı dedi ki: “Kuyu kurbağasına denizden söz edilmez: Onun aklı ancak kendi kuyusunun kenarına kadar erer. Tek-yaz kuşu‘na buzlardan söz edilemez: Onun aklı ancak kendi ömrünün sonuna kadar erer. İşin erbabı kişiye Te‘den söz edilmez: Onun aklı ancak kendi uzmanlılığının sınırına kadar erer. Oysa sen bugün kendi sınırlarını aştın, uçsuz bucaksız denizi görünce kendi hiçliğini kavradın. Demek sana büyük düzenden söz edilebilir artık.

Dünyadaki bütün sular arasında denizden büyüğü yoktur. Başlangıcı bilinmeyen zamanlardan beri tüm seller ona akar: Yine de onun suyu çoğalmaz. Onun suları başlangıcı bilinmeyen zamanlardan beri We Lü kıyılarında kaynayıp buhar olur: Yine de onun suyu azalmaz. Ne ilkbahar, ne sonbahar değiştirebilir onu. Ne sel, ne kuraklık tanır o. Denizin derelerden ve ırmaklardan üstünlüğü buradadır işte.

Ama yine de büyük diyemem ben kendime. Çünkü yapımın Gök ve Yer‘e oranını bilirim. Gücümün Yang ve Yin‘den kaynaklandığını bilirim. Ben Gök ile Yer‘in arasında bir çakıl taşından ya da bir ağaçtan farksızım. Sanır mısın ki Gök ve Yer‘in arasındaki dört deniz, evrenin ana denizine göre küçük bir çukur ya da tümsekten fazla bir şeydir?

Tüm varlıktan söz ederken ‘binbir tür‘ deriz: Bu binbir türden biri de insan. Bunlardan birini al: Dokuz ülkeye yayılan, tahıldan ekmek yapan, gemiler, arabalar yapıp gezen tüm insanlardan biri. Bu tek insanı o binbir türle karşılaştırırsan, bir atın bir kılının ucundan fazla bir şey midir o? Ya dünya tarihinin büyük insanları, onların amaç ve kaygıları, bundan daha fazla bir şey midir? Böylelerinin kendilerini büyük sanmaları, senin biraz önce sularını uçsuz bucaksız sanmana benziyor.”

 


 Büyük ve Küçük


Irmak Tanrısı sordu: “Peki Gök ve Yer‘e büyük, atın kılının ucuna küçük dersek doğru mu?

Deniz Tanrısı yanıt verdi: “Hayır. Şu ‘Şeyler Dünyası‘nda ölçülerin sınırı yoktur. Duran bir zaman, süregiden bir durum yoktur. Sonu ve başlangıcı yakalamanın olanağı yoktur. Yüksek bilgeliğe eren kişi uzağa da, yakına da aynı duyarlılıkla bakar: Küçüğe önemsiz demez, büyüğe önemli demez. Çünkü bilir ki, değişmez sınırları olan ölçüler yoktur.

Geçmişi de, şu an‘ı da aynı açıklıkla görür: Geçmişin ardından ağlamaz, ayak parmakları üstünde yükselip uzanmadan, elinin eriştiği meyveleri toplar. Çünkü bilir ki, durdurulabilecek bir an yoktur. Yükseliş ve düşüşlerin birbirini izleyişini gözler: Kazanınca sevinmez, yenilince yerinmez. Çünkü bilir ki süregiden bir durum yoktur.

Koyulduğu düz yolda devam eder: Doğduğuna sevinmez, öleceğine yerinmez. Çünkü bilir ki sonu ve başlangıcı ele geçirmenin olanağı yoktur.

Bir düşün: İnsanın bildikleri, bilmedikleri yanında nedir? İnsanın yaşadığı süre, yaşamadığı sürenin yanında nedir? Eldeki küçük araçlarla bu dev alanları ele geçirmeye kalkan kişi, elbette yolunu şaşırır ve kendi benliğine erişemez.

İşi bu yandan ele alırsak, bir kılın ucunun en küçüğü belirleyecek kadar küçük, Gök ve Yer‘in en büyüğü belirleyecek kadar büyük olup olmadığını nasıl bilebilirim?

 


 Kavram ve Öylecelik

 

Irmak Tanrısı sordu: “Kimi düşünürler, ‘en büyüğün dışında sınırları olmaz, en küçüğün içinde özü olmaz‘ diyorlar. Doğru mu?”

Deniz Tanrısı yanıt verdi: “Küçük büyüğe baktı mı onu tümüyle göremez. Büyük küçüğe baktı mı onu açıklıkla ayırt edemez. En küçük, küçüklerin küçüğü demek. En büyük, büyüklerin büyüğü demek. Elbette bu iki kavramın kullanıldığı yerler farklıdır; ama her ikisinin de kullanılışı, şeylerin öyleceliği ile sınırlıdır. Biçimi olmayan, sayısal olarak bölünemez. Kapsanamayan, sayısal olarak ölçülemez. Bizim üzerinde söz edebileceğimiz, ancak koskoca bir ‘şey‘dir. Bizim göz önüne getirebileceğimiz, ancak ufacık bir ‘şey‘dir. ‘Koskocamanlık‘ ve ‘ufacıklık‘ kavramlarının kendileri ise, sözün ve düşüncenin sınırını aşar.

Bu nedenle kutlu kişi insanlarla ilişkilerinde de başkasına karışmaz. İyilik ettiği zaman buna karşılık istemez, kazanç peşinde koşmaz -ama kazanç hırsının kölesi olanları da küçük görmez. Para ve mal için mücadele etmez -ama sadaka verip vermemekle de uğraşmaz. İşini güven üstüne kurmaz -ama gücüyle övünüp tutkuları yüzünden kötü yola düşenleri de kınamaz. Tavırlanması çoğunluğunkinden farklıdır -ama bu farkı göstermez. Dışa yönelik davranışlarında çoğunluğa uyar, gevezeleri ve riyakarları küçük görmez. Dünyanın şeref ve hazineleri onu gururlandırmaz. Dünyanın utanç ve aşağılamaları onu utandırmaz.

Çünkü bilir ki ‘Evet‘ ile ‘Hayır‘ arasında sınır çizgisi yoktur. Küçükle büyük arasında sınır çizgisi yoktur. Derler ki, Tao‘da olan adsız kalır ve en yüce Te, Te‘yi aramaz. Kutlu kişinin benliği yoktur. Yazgının bağları içinde erişilebilecek en büyük yücelik budur.

 


 İyi ve Kötü


Irmak Tanrısı sordu: “Şeylerin içinde ya da dışında, iyi ve kötünün birbirinden ayrıldığı, büyük ile küçüğün birbiriyle sınırladığı yer neresidir?”

Deniz Tanrısı yanıt verdi: “Tao açısından bakarsak, varlıklar iyi ya da kötü, değildirler. Varlıkların kendileri açısından bakarsak, her şey kendi kendini iyi ya da kötü diye değerlendirir. Toplumsal açıdan bakarsak, iyi ya da kötü, bireyin kendi benliğine değil, başkalarının değerlendirmesine bağlı olur. Nicel görelik açısından bakarsak: Bir şeye yalnızca başka şeylerden büyük olduğu için büyük deseydik, büyük olmayan şey kalmazdı. Bir şeye yalnızca başka şeylerden küçük olduğu için küçük deseydik, küçük olmayan şey kalmazdı. Gök ve Yer‘in bir pirinç tanesi gibi küçük, bir kılın ucundaki sıradağlar gibi büyük olduğunu görmek -nicel görelik açısından söylenebilecek şey, işte bu. Nitelik açısından bakarsak: Salt bir niteliğin varlığından ötürü varoluştan söz etseydik, var olan şey kalmazdı. Doğu ile batı birbirinin karşıtıdır ama, birbirlerini yok etmezler -nitelik açısından söylenebilecek şey, işte bu. İyi ve kötüyü yargılama açsından bakarsak: Bir şeye kendine iyi diyor diye iyi deseydik, iyi olmayan şey kalmazdı. Bir şeye başka biri kötü diyor diye kötü deseydik, kötü olmayan şey kalmazdı. İnsanlığın atası kutlu Yao da, kan dökücü Jie de kendilerine iyi, birbirlerine kötü derler -iyi ve kötüyü yargılama açısından söylenebilecek şey, işte bu.

Yao ve Shun tahttan feragat ettiler, yine de bu yüzden tahtları yıkılmadı. Ji Guai da tahtından feragat etti, ama bununla devletinin yıkılmasına neden oldu. Tang ve Wu tahtı ele geçirmek için savaştılar ve Çin ülkesinin hakanı oldular. Ak Bey de tahtı ele geçirmek için savaştı, ama bu onun felaketi oldu. Demek savaşmanın da, teslim olmanın da, Yao‘nun da Jie‘nin de, iyinin de kötünün de zamanı vardır ve bunlara mutlak şeyler olarak bakılamaz.

Öküz başı ile kale kapıları yıkılır, ama onu duvar desteği olarak kullanamazsın -her işin kendine özgü aracı vardır. Koşu atının sırtında bir günde binlerce fersah yol alırsın, ama onu bir tilki ya da sansar gibi fare tutmakta kullanamazsın -her türün kendine özgü yetenekleri vardır. Puhu kuşu ve baykuş gecenin karanlığında pireleri bile avlayabilir, ama gün ışığında kör kör bakar, burunları dibindeki dağı bile seçemezler -her türün kendine özgü doğası vardır.

Bu yüzden derler ki: Her kim ki yalnız ‘Evet‘i bilir, ‘Hayır‘ı tanımaz, düzeni bilir, kargaşayı tanımaz, o Gök ve Yer‘in yasalarından, dünyanın kurallarından habersiz demektir. Bu, göğe bakarken ayağı altındaki yeri unutmaya benzer. Yalnız Yang‘a sarılıp, Yin‘i bırakmak demek olur. Elbette olmaz böyle şey! Yine de bunu savunan kişi, ya habersizdir dünyadan, ya da yalancı!

Eski zamanların hükümdarları değişik yollardan bıraktılar tahtı. Tarihsel hanedanlardan gelen hakanlar değişik biçimlerde izlediler birbirlerini. Kim zamanının gereklerine uymaz, adet ve geleneklere aykırı giderse, ona zalim ve despot derler. Kim zamanının kurallarına uyar, adet ve geleneklere ters düşmezse, ona soylu ve yiğit derler. Boş ver bunlara, sevgili Irmak Tanrısı! Kim görebilir iyi ile kötünün kapısını, büyük ile küçüğün evini?”

 


 Ne Yapmalı?


Irmak Tanrısı sordu: “Peki şimdi ben ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? Kabul ya da reddederken, alır ya da bırakırken neye göre davranmalıyım?”

Deniz Tanrısı yanıt verdi: “Tao iyi-kötü bilmez. Bunlar anlamsız karşıtlıklardır. Yüreğini bunlara tutsak etme ki, kötürüm kalmayasın! O ne azı bilir, ne çoğu -bunlar ancak bağışlayanların ve teşekkür edenlerin sözleridir. Tek yanlı davranma ki Tao‘dan ırak düşmeyesin! Adam kayırmak nedir bilmeyen hükümdarlar gibi sert ol! Rahmetini paylaştırırken taraf tutmak bilmeyen Toprak Tanrısı gibi dikkatli ol! Hiç bir alanı, hiç bir ülkeyi dışında bırakmayan göğün yönleri gibi sonsuz ve sınırsız ol!

Her şeyi aynı sıcaklıkla kucakla -ayırmadan, kayırmadan! İşte budur sonsuzluk, sınırsızlık. Her şeye eşit gözle bak -şu uzundur bu kısa demeden!

Tao son ya da başlangıç bilmez. Doğum ve ölüm ancak varlıklar içindir; onlar bir boşalır, bir dolar, değişmeden duramaz, yetkin yüceliklerde kalamazlar. Giden yıllar geri gelmez. Zamanın akışı durmaz. Çürüme ve yetkinlik, doyum ve boşluk sonsuz bir döngüde birbirlerini izlerler. Bu, varlığa anlam veren yöne işaret eder. Ve bizler buna ‘binbir türün düzeni‘ deriz. ‘Binbir türün düzeni‘, dörtnala giden bir ata benzer. Bir devinim yoktur ki varlıklar dönüşüme uğramasın! Bir an yoktur ki, varlıklar değişmesin!

Ne yapayım, ne yapmayayım diyorsun? Yaşamı doğal akışına bırak!”

 


 Tao


Irmak Tanrısı sordu: “Peki ama tüm bunlardan sonra Tao‘ya ne gerek var öyleyse?”

Deniz Tanrısı yanıt verdi: “Tao‘yu kavrayan doğayı kavrar. Doğayı kavrayan, güçler arasındaki dengeyi görür. Güçler arasındaki dengeyi gören, dış dünyanın etkilerinden kurtulur. En yüce Te‘ye sahip olanı ateş yakmaz, su boğmaz, sıcak soğuk ona zarar vermez, avcı kuşlar, yırtıcı hayvanlar onu parçalamaz. Bunu doğanın yasalarını küçümsemek gibi anlama: Bu yalnızca demektir ki, o artık neyin huzur neyin tehlike getireceğini bilir. Acı karşısında da, sevinç karşısında da sakin kalmayı bilir. Bir şeyi kabul ya da reddederken özenli olmayı bilir. İşte bu yüzden bir şey zarar vermez ona. Doğadan gelen içeride, insanlardan gelen dışarıda kalmalı. Te doğadan gelir. Doğa ve insandan gelenin uyumlu olması gerekir ki, bu da doğadan gelir. Ve varlığını Te‘den alır. Buna varan kendinden geçmiş görünür. Oysa o, mutlak zorunluluğa dönmüş ve hedefe ermiştir.”

Irmak Tanrısı tekrar sordu: “Doğadan gelen nedir, insandan gelen nedir?”

Deniz Tanrısı yanıt verdi: “Öküzlerin, atların dört ayaklı olması doğadandır. Atların başına koşum geçirmek, öküzlerin burnunu delip halka takmak ise insandandır. Bu yüzden derler ki, insani etkisiyle doğaya zarar vermeyen, bilinçli hedefleriyle yazgısına zarar vermeyen, kazanç hırsı ile benliğine zarar vermeyen, gerçek özüne döner.”