negatif evren güçleri

2. NEGATİF EVREN GÜÇLERİ


Konuya başlamadan önce ‘negatiflik‘ kavramını açıklamamız gerekiyor. Daha önce bahsedildiği gibi, tepki kanunun gereği olarak, birinci hareket, ikinci bir harekete neden oluyor ve ilkine zıt olan bu ikinci hareket de dinginliği sağlıyordu. Buradaki anlamıyla ‘negatiflik‘, birinci akımın açısına zıt oluş anlamına gelir. İlk harekete reaksiyon olarak oluşan bir döngüdür. Bu kavrama ileride daha çok değinilecektir. ‘Negatiflik‘, sınırlılık, limitlilik nosyonlarını içerir; bu nedenle odaklaşma özelliği vardır. Bu kavramın iyi anlaşılması önemlidir; çünkü bu sayede, itici bir kuvvet olarak işlevsellik kazandırılması mümkündür. Ne zaman ki, ‘Kaos Halkası‘nın güçleri, dinamik olarak kurcalanır, işte o zaman popüler anlamıyla ‘negatiflik‘ ortaya çıkar. ‘Negatiflik‘, esoterik yaklaşımla, basıncın ortaya çıkmasına neden olan bir sınırlılık, odaklaşmaya yol açan bir reddediş olarak yorumlanmalıdır.

Örneğin, şehvetin kötü ve kaçınılması gereken bir duygu olduğuna inanılır. Bu nedenle, şehvete bağlı belli yaşamsal güçler, deneyimlenmedikleri için, üst planlarda odaklaşırlar. Eğer reddetme yerine, bu güçlerin doğal akışı sağlansaydı, böylesi bir birikim oluşmayacaktı.

Negatiflik‘ kavramının iyi anlaşılması çok önemlidir. Yüksek bir plana doğru ilerleme, daima negatifliğe karşı oluşan bir reaksiyon sonucu olur. Eşer negatiflik olmasaydı, tekamülün bir anlamı olmazdı; bunun sonucu olarak da gelişme, ilerleme ve evrim mümkün olmazdı.

Özetlersek, ‘Kozmos Halkası‘nın bir döngüsü, bunun tepkisiyle ortaya çıkan ‘Kaos Halkası‘, ‘Kaos Halkası‘nın çekimiyle ‘Kozmos Halkası‘nda başlayan ikincil döngünün yarattığı ‘Geçilmez Halka‘ oluşumları söz konusu.

Şimdi, bir boyutta döngüsünü sürdürürken aynı zamanda bir eksen etrafında dönen ‘Kozmos Halkası‘, o kürenin varlıklarının, düşüncede bile geçemiyeceği bir sınır yaratır. Bu küre, birbirine dik açılarda dönen ‘Kozmos Halkası‘ ile ‘Kaos Halkası‘nın meydana getirdiği iki tür kuvvet çizgisiyle çepeçevre sarılmıştır.

Kozmos Halkası‘nın döngüsü, tekamüle momentumunu kazandıran kuvvetin, ‘Kaos Halkası‘nın döngüsü ise, gerilemeye neden olan kuvvetin kaynağıdır.

Tekamül, çeperden merkeze doğru bir itiliştir. Gerileme, veya bozulma ise, uzaya doşru bir çekiliştir.

Kaos Halkası‘ çevrelediği küreye değil, uzaya aittir.

Kozmos Halkası‘nın görevi ait olduğu küreye, ‘Kaos Halkası‘nınki ise küreyi çevreleyen boşluğa yönelmiştir.

Kozmos Halkası‘ merkezi genişletmeye çalışır.

Kaos Halkası‘ çeperi genişletmeye çalışır.

Kozmos Halkası‘ sıkıştırarak, bütünleştirmeye yönelir.

Kaos Halkası‘, başladığı noktaya, ‘Tezahür Etmemiş Olan’a dönmeyi amaçlar. Eğer tesiri kontrol altında tutulmasaydı, çevrelediği küreyi hiçliğe katana kadar uğraşırdı.

Kozmos Halkası‘, eğer tesiri kontrol altında tutulmasaydı, statik kalırdı.

Bu iki tesir, Kozmos’daki bütün kuvvetlerin kaynağıdır. ‘Kozmos Halkası‘, parçaları bir araya getirmeye çalıştığı için gelişir. ‘Kaos Halkası‘ ise ayrıştırmayı, dağıtmayı amaçladığı için asla büyümez.

Şimdi, bu iki halkaya, ‘pozitif ve negatif’, ‘yaşam ve ölüm‘, ‘aydınlık ve karanlık‘, ruh ve madde‘, ‘olan ve olmayan‘ veya ‘Tanrı ve Şeytan‘ gibi tanımlamalar atfedilebilir. Burada ‘pozitif‘ ve ‘negatif‘ kelimelerinin bilinen anlamlarında kullanılmadıklarını anlamak önemlidir. Sadece birbirine dik açılarda dönen kuvvet alanları kastedilmektedir. İlk oluşan döngüye ‘pozitif’, buna zıt açıda oluşan döngüye ise ‘negatif ‘ denilmiştir. Başka bir Kozmos’da ise ilk döngü, sizin negatif dediğiniz hareketle aynı açıda oluşabilir; ancak o Kozmos için de, bu döngü pozitif olarak tanımlanacaktır. Aslında pozitif ve negatif kavramları, bir açıya veya bir boyuta bağlı olarak değil, birbirlerine göreli olarak anlam kazanırlar.

İlk oluşan kuvvet, tekamüle yol açan bir kuvvet çizgisinden ortaya çıktığı için pozitif olarak nitelenir. Diğer ortaya çıkan kuvvetler ise bu standarda göre değerlendirilir. İlk kuvvetle aynı açıda hareket edenler pozitif, ona dik açıya yakın bir hareket sürdürenler ise, zıt kuvvetler olarak kabul edilip, negatif olarak tanımlanırlar. O halde negatif, en basit anlatımla, tekamüle zıt olan demektir. Bir evrende oluşan bütün negatiflik, ‘Kaos Halkası‘na çekilir ve kendi kendini yok eder; çünkü bu kavram, başlı başına yok oluşa yönelen bir kuvvete tekabül eder.

Negatiflik kavramını şu iki özelliğiyle açıklayabiliriz:

(a) Zıt bir tesir yaratarak pozitif güçlerin kontrol altında tutulmasına yol açan bir kuvvet olarak: Böylece bir denge unsuru olarak işlev görür. Sonsuzluğa açılış yolunda bir eşik gibidir.

(b) Eğer engellenmeden işlevini sürdürse, ‘Tanrıların Çöpçüsü‘ olarak yorumlanabilir. Bir büyük düşünürün dediği gibi, “Kötülüğe karşı durmayın“. Negatif güçlere karşı durursanız, onları tesirsiz bırakmaya çalışan pozitif güçleri hapsetmiş olursunuz. Bunun da bir faydası olduğu düşünülemez. Bu nedenle, nefreti sevgiyle, kötülüğü iyilikle karşılamak yeterli değildir. Bu bilinçsizce bir yaklaşım olur ve eksoterik (genel) dinlerin dünyada fazla etkin olamayışlarının bir nedenidir. Negatif gücü kilitleyebilmek için, nefrete, yeterince bir nefretle karşılık vermelisiniz. Nefretten nefret etmelisiniz. Bu zıt yaklaşımla, negatifliği etkisiz bırakır, sevginin sağlam bir platformda yerini almasını ve bu platformu bir zıplama tahtası gibi kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu nedenle, negatif güce yalnızca yapıcı bir amacınız varsa, bir şey yaratmak istiyorsanız karşı durmalısınız. Hiçbir zaman onu yok etmek çabasına girişmeyin; sadece etrafında bir vakum yaratın ve onu kendi haline bırakın. Bir tepkiyle karşılaşmadığı sürece, ‘Kaos Halkası‘nın hareketine katılmak eğilimiyle, kendi doğal süreci içinde serbest kalır. ‘Geçilmez Halka‘nın döngüsüyle karşılaşıncaya kadar, kainatın sınırına doğru çekilir. Bu noktanın ötesine geçemez; ancak burası öylesine asal bir saflığa sahiptir ki, negatif güç elemanlarına ayrışır ve bu cüzler, en yakın hareket merkezi olan ve pozitifliği temsil eden ‘Kozmos Halkası‘nın çekim alanına girerler.

O halde negatiflik, karşı koyulmadığı taktirde, kendisini tezahürün ilk formu olan, asal elemanlarına ayrıştırır. Organize yapısı kalmaz. Yepyeni bir başlangıç yapar ve nötr halden pozitifliğe doğru mutasyona başlar.

Sonuçta, yaratılışa ilişkin tesirleri yaratan, bu iki halkanın göreli döngüsüdür.

Şimdi negatifliği çevreleyen gizin nedeni hakkında bir fikir sahibi olacak konumdasınız: Negatiflik iyi anlaşıldığı taktirde çok faydalı olabilir. Ancak, bu işin disiplini kazanmamış bir kimse negatifliğin yararını bilseydi, onu dinamik olarak devreye sokup, bilinçsizce uygulamaya kalkabilirdi.


AÇIKLAMA:

Negatiflik kavramıyla ilgili oluşabilecek herhangi bir yanlış anlamayı önlemek üzere, yetkin bir kaynağın bu konudaki açıklaması aşağıda verilmiştir:

Kaos Halkası‘nı negatif olarak nitelemek yetersizdir ve terminolojiye yakın kişilerde dahi yanlış yorumlara yol açabilir. Eğer ‘Kozmos Halkası‘nın gelişmesinin yarattığı değişim ve basınç olmasaydı, ‘Kaos Halkası‘nın hedefine erişmesi mümkün olmazdı. Bu iki halka birbirinden bağımsız değildir ve ezelden ebede bir işbirliği sürdürürler.

İki halkanın iç içe çalışması, şuur ve şuuraltı arasındaki bağıntı gibidir. Eğer ‘Kaos Halkası‘nın negatif olarak alınması söz konusuysa, ‘İyi Negatif‘ demek daha doğru olurdu. Tek kanun Mutlak olandır; zıt olan her durumda ‘kötü‘ demek değildir.’


sonraki sayfa