on iki ışın ve yedi kozmik boyut

3. ON İKİ IŞIN VE YEDİ KOZMİK BOYUT


Kozmos’u, en basit şekliyle, üç dönen hareketten oluşmuş olarak düşünebilirsiniz. Her şey uzayın hareketinden ibarettir; salt hareket. Tüm oluşuma neden olan asal hareket ise, hareket edebilecek hiçbir şey yokken başlamıştır. İşte Kozmos, ‘Geçilmez Halka‘ denen bu hareket tarafından sınırlandırılmıştır. Fakat bu halkanın yanı sıra, iki yönde daha hareket mevcuttur. Bunlar, ‘pozitif‘ ve ‘negatif‘ olarak tanımlanan Kosmos ve Kaos halkalarıdır. Bu güçler, ‘Geçilmez Halka‘nın içindekileri etkileyebilir; ancak tesirleri bu halkanın ötesine asla geçemez.

Bu üç hareket, Kozmos’un ‘ilk elemanları‘dır ve ilk ‘Trinitre‘yi oluştururlar. Bu nedenle, ‘Yaratılmış Yüce Yaradan‘ daima bir Trinitre olarak düşünülür ve ‘üç‘ asal bir rakam olarak kabul edilir. Her şey, sonuçta bu üç tesirle açıklanabilir. Sonradan oluşan etkiler, bu üç kuvvetin dengeleri açısından açıklanabilir:


(a)
Merkeze doğru çeken ‘Kozmos Halkası‘nın kuvveti.

(b) Uzaya doğru yönelen ‘Kaos Halkası‘nın kuvveti.

(c) Bu iki kuvveti dengeleyen ve herhangi birinin aşırıya kaçmasını önleyen ‘Geçilmez Halka‘nın kuvveti.


Geçilmez Halka‘, ‘Kozmos Halkası‘nın bir türevidir. Bu nedenle, ‘Kaos Halkası‘nın değil, bu halkanın doğasını paylaşır.

Kaos Halkası‘, ‘Tezahür Etmemiş Olan‘ın sonsuzluğuna doğru sürekli bir çekim hisseder ve tezahürden öncesine dönmeye çalışır. Geçmişe yönelir ve geçmişin koşulların yaratmayı amaçlar.

Ayrıştırmaya çalışan ‘Kaos Halkası‘nın aksine, ‘Kozmos Halkası‘ odaklaştırmayı hedefler. ‘Kozmos Halkası‘nın fonsiyonu geleceğe yöneliktir.

Kaos Halkası‘ asla bir şey inşa etmez; çünkü, onun tesiriyle bir birikim başlasa bile, uzaya doğru dağıtılır. ‘Kozmos Halkası‘ ise, ‘Geçilmez Halka‘nın desteğiyle, gücünü korur. Çünkü, ‘Kozmos Halkası‘nın çeperi içindeki uzaya yaydığı tesirler, ‘Geçilmez Halka‘ tarafından sınırlandırılır. Böylece, karşılıklı bir etkileşim içinde, gittikçe daha büyük tesir alanları oluştururlar.

Şimdi tekrar, ‘Geçilmez Halka‘nın ilk döngüsünü tamamladığı ve Kozmos’un oluşmaya başladığı o ana dönelim.

Her kuvvet, sebep olduğu hareket maksimum momentuma ulaştığında, bu arada ortaya çıkan güç fazlasını taşıyan ikincil hareketlere yol açar; çünkü, sürtünmenin olmadığı ortamlarda, kuvvet kuvveti doğurur.


Asal tesir ‘hareket‘tir.

İkinci tesir ‘ışık‘tır.
Üçüncü tesir ‘ses‘tir.


Kozmos Halkası‘nın hareketi, tesir alanı içinde ikincil girdaplar yaratır; çabası, döngüsü içine daha ve daha çok uzay parçasını dahil etmektir. ‘Kaos Halkası‘nın küresi tarafından sınırlandığı için, dışa doğru genişleyemez; bu nedenle, içeriye doğru büyür. Öyle ki, sonunda dönen kuşak, merkezi hareketsiz, dönen bir diske dönüşür.

İkincil hareketin kaynağı olan ‘Geçilmez Halka‘nın tesiriyle, dönen disk, dönen bir küre haline gelir.

Bu iki hareket çeşidinin etkileşimi, birbirini nötralize etmeye yöneliktir. Bunun sonucu olarak, diskin basit hareketi, bir dizi harekete ayrışır. Tesirin çalışma alanı çeperden merkeze kayar.

Üç halka, aynı boyutta, ancak kendi bölgelerinde dönmeyi sürdürürken, hareketlerinin sentezi olarak bir dizi dönen ışın oluşur.

Bu ışınları, merkezi çepere bağlayan, dönen spiraller olarak düşünmelisiniz. Şu üç özellikten bahsedebiliriz:


(a)
Çepere doğru hareket eden akım,’Kaos Halkası‘nın etkisiyle oluşur.

(b) Merkeze doğru hareket eden akım,’Kozmos Halkası‘nın etkisiyle oluşur.

(c) Merkez, tüm kuvvetlerin sentezidir ve onları dengeler.


Bu ışınlar, Kozmik planda ‘Merkez Güneş‘i oluştururlar.

Şimdi bu noktada, yarattıkları Kozmos’un dışında yer alan üç büyük kuvvetin yanı sıra, tamamen kozmik bir hareket olan ışınlarının akımı devreye girmiş oluyor.

Geçilmez Halka‘ tarafından geri yansıtılan bu dairesel ışınlar, çiftler halinde yayılırlar. Çiftin bir elemanı, diğeriyle belli bir bağıntı içindedir. Dışa doğru olan akım dairenin üst yarısında, diğeri alt yarısında olacak şekilde, bir sonsuz işareti çizerek hareket ederler. Burada, okült uygulamalarında da yer alan bir gerçek ortaya çıkmaktadır.

Bu yeni hareketler, kendi aralarında oluşan kuvvetler sonucunda, iç içe yayılan (merkezleri ortak) hareket çemberleri dizisi meydana getirirler ve böylece Kozmos’da, çeşitli tesir bölgeleri oluşur. Dönen ışınların hareketi ve iç içe çember dizisi, Kozmos’un ‘ikinci elemanları‘ olarak bilinirler. On iki ışın ve yedi tane iç içe çember vardır.

Tesir bölgeleri içinde, ‘Teğetseller‘ denilen yeni hareketler oluşur. Bunlarla atomların hareketleri arasında bir benzerlik kurulabilir. Çemberlerin ve ışınların kesişmesi sonucunda ortaya çıkan farklı açılar ve teğetsel hareketler, Kozmos’a yeni bir faktör olarak katılırlar. O halde üç çeşit hareket söz konusudur:


(1)
Asal halkaların etkileşimi.

(2) İkincil ışınların ve çemberlerin etkileşimi.

(3) İkincil elemanların açılarındaki farklılıktan dolayı ortaya çıkan teğetsel hareketler.


Bu teğetsel hareketlerde, kuvvet çizgileri sürekli birbirlerinin yolunu keserler. Her kesişmede, zıt kuvvetler nedeniyle, bir vorteks noktası oluşur. Böylece, belli belirsiz bir eğrilikle hareket ederek muazzam büyüklükte çemberler oluşturmak yerine, yeni bir harekete kayarlar. Birbirlerinin etrafında helezonlar çizerek dönerken, nispeten statikleşirler ve birleşik bir birim oluştururlar: Daha büyük güçlerin çekiminden ayrı ayrı değil, beraberce etkilenen iki kuvvet. Böylece atom
lar meydana gelir -bir vorteks yaratan ve Kozmos’un sınırlarını zorlamak yerine birbirinin etrafında dönüp duran, birbirine kilitlenmiş kuvvet çiftleri.

Burada meydana geliş şekli açıklanan ‘asal atom‘lar, birimler halinde etraflarındaki hareketlerin çekimine karşılık vererek, dönmelerine devam ederler. Birleşik atomlar, çepere doğru hareket ederlerken, basit atomlar merkeze yakın kalmayı tercih ederler. Böylece, Kozmik madde boyutları gelişmeye başlar.

Özetle, şu hareketler mevcuttur:


(1)
Halkaların hareketi.

(2) Işınların ve çemberlerin hareketi.

(3) Tesir bölgeleri içinde ‘teğetseller‘in hareketi.

(4) Vorteks noktalarının hareketi.

(5) Birleşik atomların hareketi.


Buradaki beş hareketin karşılıkları şunlardır:


(1)
Mutlak

(2)Tezahür

(3)Tekamül

(4)Form

(5)Yaşam


Şimdi, asal halkalarla ikincil ışınlar ve çemberler, Kozmos’un temelini oluştururlar. Onların döngüsü, tezahürün ‘Gündüz‘ ve ‘Gece‘ olarak nitelendirdiğimiz büyük devrelerini yaratır. Kozmos’un bir safhası, dönen halkaların ürettiği manyetik alanın ‘pozitif‘ kabul edilen bölgesine dahil olduğunda, ‘gündüz‘ denilen zaman dilimi ortaya çıkar; ‘negatif‘ bölgede ise ‘gece‘ oluşur.

Bu tür Kozmik ‘med/cezir‘lerin bilgisine sahip olan aydınlanmış kişi, onların güçlerinden faydalanmayı başarabilir. İşte, gizli takvimdeki rakamların bilgisine sahip olmanın gücü…

Burada açıklanan asal tesirler Kozmos’un çatısını teşkil ederler.

Karşılıklı etkileşimleri sırasında, teğetsel kuvvetler, vorteksler yaratırlar; bunlar ‘Asal Atomlar‘dır. Bir atomun meydana gelişinde geçerli olan kanunlarla, ‘Kozmos Halkası‘ ile ‘Kaos Halkası‘nın Kozmos’u yaratmasında etken olan kanunların aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Oluşumlarda dengeyi sağlayan, ‘Zıt Kuvvetler Kanunu‘ dur. Zıt kuvvetler atomları yaratır ve atomların kendileri de birer kuvvet olurlar, çünkü atomların hareketleri sonucunda çeşitli teğetsel reaksiyonlar ortaya çıkar. Sonuçta, zıt bir kuvvetin neden olduğu dik açılı bir hareketten, çok boyutlu bir yapıda olan vorteks bölgeleri oluşur. Bu tür reaksiyonların sebep olduğu maddesel formları, sizin boyutunuzda çeşitli kristallerde görebilirsiniz.

O halde, atomların hareketiyle ortaya çıkan teğetsel kuvvetler, üç boyutludan çok boyutluya kadar, çeşitli formasyonlara sebep olabilirler.sonraki sayfa